Infosmog.pl

AirFox – rozproszony system pomiaru jakości powietrza

Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Polska
+48 74 641 61 00
kontakt@infosmog.pl

infosmog.pl

Indeks Jakości Powietrza

Jakość powietrza


Indeks Jakości Powietrza (ang. Air Quality Index AQI) określa poziom jakości powietrza, który zdefiniowany jest każdorazowo na podstawie wyników pomiarów stężeń podstawowych czynników zanieczyszczenia powietrza takich jak:  pył zawieszony PM10 i PM2.5, ozon O3, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzenu C6H6i tlenek węgla CO.

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska opracowano Polski Indeks Jakości Powietrza, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031) określa sześć przedziałów poziomów normowanych w Polsce, głównych zanieczyszczeń.

Polski Indeks Jakości Powietrza
Indeks Jakości Powietrza PM10
[µg/m3]
PM2.5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0 – 20 0 – 12 0 – 30 0 – 40 0 – 50 0 – 5 0 – 2
Dobry 21 – 60 13 – 36 31 – 70 41 – 100 51 – 100 6 – 10 3 – 6
Umiarkowany 61 – 100 37 – 60 71 – 120 101 – 150 101 – 200 11 – 15 7 – 10
Dostateczny 101 – 140 61 – 84 121 – 160 151 – 200 201 – 350 16 – 20 11 – 14
Zły 141 – 200 85 – 120 161 – 240 201 – 400 351 – 500 21 – 50 15 – 20
Bardzo zły > 200 > 120 > 240 > 400 > 500 > 50 > 20

Zródło http://sojp.wios.warszawa.pl/skala-jakosci-powietrza

Ocena jakości powietrza

Ocenę jakości powietrza dokonuje się w oparciu o pomiary wykonywane w sposób ciągły (manualne lub automatyczne) lub okresowy, a także z wykorzystaniem metod matematycznych, w tym modelowania matematycznego. Ocenę poziomu substancji w powietrzu oraz ich zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Uzyskane dane dotyczące stężeń porównuje się z tzw. poziomami odniesienia, które stanowią standardy jakości powietrza.

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Ze względu na ochronę roślin ocenie podlegają 3 substancje:dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i ozon (O3).

Ocena jakości powietrza jest prowadzona wg kryteriów określonych w dyrektywach: Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

Celem przeprowadzanej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na określonym obszarze, w tzw. strefach, w zakresie umożliwiającym dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów
(w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego substancji, poziomu docelowego, poziomu celu długoterminowego)
, których wartości zostały określone w RMŚ z 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (
Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) oraz Dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE.

  1. Dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10, pyłu PM2,5 i ołowiu (Pb) w pyle PM10 określone są poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, są standardem jakości powietrza,
    a ich niedotrzymanie skutkuje koniecznością przygotowania i wdrożenia programów naprawczych.
  2. Dla ozonu (O3), pyłu drobny PM2,5, metali ciężkich: arsenu (As), niklu (Ni), kadmu (Cd) oraz benzo(a)pirenu określony jest poziom docelowy, określony pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.
  3. Dla ozonu (O3) określone są poziomy celu długoterminowego, określony pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.
Skala jakości powietrza

Skala jakości powietrza opisuje wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludności i jest skorelowana z poziomem Polskiego Indeksu Jakości Powietrza.

Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.