Infosmog.pl

AirFox – rozproszony system pomiaru jakości powietrza

Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Polska
+48 74 641 61 00
kontakt@infosmog.pl

infosmog.pl

g

Zanieczyszczenia powietrza

Przez zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych, gazowych, obcych naturalnemu jego składowi lub substancji naturalnych występujących w ilościach nadmiernych, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę lub spowodować inne szkody środowisku.
Zanieczyszczenia powietrza pochodzą zarówno ze źródeł antropogenicznych (sztucznych) jak i naturalnych.
Substancje emitowane do atmosfery mogą występować w postaci aerozoli (cząstki o charakterze stałym lub ciekłym o średnicy poniżej 100 µm zawieszone w powietrzu) lub gazów (SO2, NOx, CO itp.).

Główne składniki powietrza suchego bez domieszek wraz z % zawartością Główne zanieczyszczenia powietrza
  • Azot (N2) – 78,08%
  • Tlen (O2) – 20,90%
  • Argon (Ar) – 0,93%
  • Dwutlenek węgla (CO2) – 0,03%
  • Pył zawieszony
  • Ozon (O3)
  • tlenki azotu (NO, NO2, N20)
  • fromSulphur (SO2, SO3)
  • fromCarbon (CO, CO2)
  • węglowodory
Razem: 99,99% Razem: >90%

Zanieczyszczenia pierwotne: są emitowane bezpośrednio do atmosfery ze źródeł (większość zanieczyszczeń gazowych: NO, SO2, CO, CH4, NH3), mogą oddziaływać bezpośrednio na środowisko lub być prekursorami zanieczyszczeń wtórnych.

 

Zanieczyszczenia wtórne: nie są emitowane bezpośrednie ze źródeł, ale powstają w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych zanieczyszczeń pierwotnych, do głównych zanieczyszczeń wtórnych należy ozon troposferyczny (O3) powstający w wyniku reakcji tlenków azotu (NOx) i węglowodorów (HC) przy udziale światła słonecznego, pył zawieszony powstający w reakcjach tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx), dwutlenek azotu (NO2) powstający w reakcji utleniania tlenku azotu NO.

Oprac. dr A.Drzeniecka-Osiadacz, Zródło: https://powietrze.uni.wroc.pl/base/