Infosmog.pl

AirFox – rozproszony system pomiaru jakości powietrza

Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Polska
+48 74 641 61 00
kontakt@infosmog.pl

Polityka bezpieczeństwa aplikacji AirFox

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLKACJI MOBILNEJ


W niniejszej Polityce Prywatności znajdują się informacje na temat sposobu w jaki firma Foxytech Sp. z o.o. w siedzibą w Świdnicy, ul. Wokulskiego 11 („ADO” – Administrator danych osobowych) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane użytkowników gromadzone w trakcie korzystania z naszych urządzeń, narzędzi, aplikacji mobilnych i innych produktów elektronicznych i usług świadczonych przez aplikacje oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników aplikacji mobilnej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez ADO za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Użytkownik powierzając dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celu zapewnienia właściwej obsługi aplikacji mobilnej. Korzystanie z aplikacji mobilnej oznacza akceptację warunków niniejszej polityki prywatności. Przekazanie danych osobowych przez użytkownika aplikacji mobilnej jest dobrowolne, nie mniej jednak ich brak może uniemożliwić obsługę procesu autoryzacji użytkownika aplikacji mobilnej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych). Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@foxytech.pl.

 

Wykorzystanie danych

Aplikacja mobilna daje możliwość rejestrowania danych pomiarowych mierzonych przez nasze przyrządy pomiarowe, przetwarzania ich na potrzeby tworzenia raportu i integracji wartości pomiarowych i innych danych w raporcie. Wszystkie dane pobrane z urządzenia końcowego oraz wykorzystanie tych danych, służą wyłącznie  generowaniu raportów.

Aplikacja mobilna, w sposób automatyczny, zbiera tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP, dane dotyczące urządzenia mobilnego, systemu operacyjnego oraz jego wersji), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, usuwania błędów aplikacji, a także do prowadzenia statystyk.

Dostęp do danych i lokalizacji

Nasza aplikacja mobilna ma dostęp do lokalizacji użytkownika. Lokalizacja jest używana w celu określenia pozycji telefonu i wyszukania najbliższej stacji pomiarowej.  Poza tym, w razie potrzeby aplikacja umożliwia zapisanie danych na lokalnej pamięci / karcie pamięci SD. To pozwala na zapisanie wybranych danych (wartości pomiarowe, raporty, zdjęcia, inne dane). Wszelkie dane aplikacji są przechowywane tylko lokalnie na urządzeniu lub karcie SD, o ile nie zostaną te dane świadomie przeniesione na inne urządzenie przez Użytkownika. Ponadto w celu prawidłowego działania wszystkich funkcji aplikacja wymaga komunikacji sieciowej, pełnego dostępu do Internetu i Wi-Fi, dostępu do pamięci zewnętrznej oraz do narzędzi systemowych, w celu zapobiegania przejścia w  tryb uśpienia.

 

Usługi podmiotów trzecich

Oprócz usług świadczonych bezpośrednio przez nas, korzystamy także z usługodawców zewnętrznych, którzy prowadzą własne polityki prywatności. Wszystkie usługi firm zewnętrznych wykorzystujemy w zaufaniu i uznajemy te usługi za niezbędne dla prawidłowego działania aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz  dowiedzieć się więcej o usługach, z których korzystamy, w związku z naszymi usługami, poniżej podajemy nazwy aplikacji i linki do ich zasad ochrony prywatności.

Korzystamy z następujących usług podmiotów trzecich:

  1. Google Maps
  2. Firebase Cloud Messaging

Polityka prywatności usług: Polityka

 

Bezpieczeństwo

Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych użytkowników aplikacji mobilnej dostępnych po zalogowaniu. Tym samym nie ma możliwości dokonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego dostępu do zarejestrowanego urządzenia.

Prawo do zmian

ADO zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej operatora systemu.

 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt biuro@foxytech.pl .